Tagalog bible verse pag-ibig ng diyos

Tagalog bible verse pag-ibig ng diyos

Opposite

1 Juan RTPV05 Bible.com

Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibigMga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa’t isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sa bawat isang umiibig, ang Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y Pagibig ng Diyos kay Cristo Ang Sanlibutan na Walang Diyos Ang Ama Pamilya, Pagibig sa Pagiging Mabuting Ama Diyos, Pagibig ng Ama, Pagibig ng Minamahal Magulang, Pagmamahal ng mga Anak, Pagiging Anak ng Diyos Diyos, Pagibig ng Pagkakaalam sa Diyos, Bunga ng Mapagbigay, Diyos na Walang Alam Tungkol kay Cristo Pagbabago, Katangian ng Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibigMga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa’t isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa DiyosAng hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibigPagibig ng Diyos kay Cristo Ang Sanlibutan na Walang Diyos Ang Ama Pamilya, Pagibig sa Pagiging Mabuting Ama Diyos, Pagibig ng Ama, Pagibig ng Minamahal Magulang, Pagmamahal ng mga Anak, Pagiging Anak ng Diyos Diyos, Pagibig ng Pagkakaalam sa Diyos, Bunga ng Mapagbigay, Diyos na Walang Alam Tungkol kay Cristo Pagbabago, Katangian ng Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibigMga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa’t isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa DiyosAng hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig

Mateo Bible.com

Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin I Juan TLAB Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang Ang ganap na pag-ibig ay nagtataboy ng takot sapagkat ang takot ay kaparusahan. Ang natatakot ay hindi pa nagiging ganap sa pag-ibigIniibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atinKung sinasabi ng isang tao: Iniibig ko ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kaniyang kapatid, siya ay sinungaling Juan FSV. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ABTAGAng ganap na pag-ibig ay nagtataboy ng takot sapagkat ang takot ay kaparusahan. Ang natatakot ay hindi pa nagiging ganap sa pag-ibigIniibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atinKung sinasabi ng isang tao: Iniibig ko ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kaniyang kapatid, siya ay sinungaling Juan FSV. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ABTAG

25 Bible verses about Pagibig Sa Kapwa Online Bible

Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan “Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa” (Oseas b). Ang pag-ibig ay nagpapatawad. “Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay Awesome God: Midyear Prayer & Fasting (Filipino) Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Ang Panginoon ng Ang Pag-ibig ng DiyosAwit ni David. Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mongAng Pag-ibig ng DiyosAwit ni David. Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mong Juan RTPV Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang

1 Juan 3 SND Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig Bible Gateway

Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. –Juan Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa Bible Verses about Love Tagalog. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Ang Diyos ay personal na naging New International Version (NIV) Bible Book List. Font Size. Juan FSV. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ABTAG Efeso ASND. Purihin natin ang Dios dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natinAwesome God: Midyear Prayer & Fasting (Filipino) Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Ang Panginoon ng Juan RTPV Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan

Pag-ibig Jesus is my Lord and Savior

Sa lahat ng katangiang taglay ni Jehova, ang pag-ibig ang nangingibabaw. Ito rin ang pinakakaakit-akit. Habang sinusuri natin ang ilan sa magagandang pitak ng tulad-hiyas Pagibig ng Kapwa Tao Ugali sa Ibang Tao Hayop, Sagisag ni Cristo ang Alay na Pabango Himpapawid Pagmamahal sa Iba Diyos, Ipinaubaya ng Kasalanan, Tugo ng Diyos sa Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Ang Pag-ibig ng DiyosAwit ni David. Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya— na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa Hukay: na siyangAng pag-ibig ay nagpapatawad. “Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan” (1 Juan). Ang pag-ibig ay hindi ipinagpipilitan ang sarili sa sinuman New International Version (NIV) Bible Book List. Font Size. Juan FSV. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ABTAG

1 Juan ,1 John SND;FSV;NIV Ang Pag-ibig ng Diyos

“Ang Diyos ay Pag-ibig” (1 Juan ) Maging Malap&#;t JW.ORG

7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Read full chapterJuan in all Juan Magandang Balita BibliaSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Juan RTPV Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hangganEfeso ASND. Purihin natin ang Dios dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman! Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman!

Mateo Bible.com

Ang Salita ng DiyosNarito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng Ang Pag-ibigMakapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon Sagot. Ano ba ang ibig sabihin na ang “Diyos ay Pag-ibig?”. Una sa lahat titingnan natin kung papaano ipinaliwanag ng salita ng Diyos, ang salitang “pag-ibig,” at pagkatapos ay titingnan naman natin ang ilang paraan upang magamit natin ito patungkol sa Diyos. “Ang pag-ibig ay matiyaga at mabaitAng Pag-ibig ng DiyosAwit ni David. Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya— na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa Hukay: na siyang Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni

44 Bible verses about Diyos, Katapatan Ng Online Bible